CONTACT US

Call us : 0045 86 36 22 00

e-mail: Molskroen@molskroen.dk

----

Head Gastronomy Chef for Molskroen and Molskroen Brasserie: Steffen Villadsen / sv@molskroen.dk

Restaurant Manager - Molskroen: Dennis Blok / db@molskroen.dk

Hotel Sales & Operations Manager: Sarah Evar / se@molskroen.dk

Hotel Reception Manager: molskroen@molskroen.dk